Úhrada péčejsme nestátní zdravotnické zařízení

Úhrada péče

Ambulance klinické logopedie je nestátní zdravotnické zařízení, které má uzavřeno smluvní vztah s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Klientům výše uvedené pojišťovny je péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven si logopedickou péči hradí sami.

CENÍK VÝKONŮ

Komplexní logopedické vyšetření
diagnostika, sestavení terapeutického plánu, zpráva pro lékaře
45 minut 500,- Kč
Logopedická terapie lehkých poruch výslovnosti
dyslalie levis, rhinolalie, mluvní neobratnost jazyka
20 minut 200,- Kč
Logopedická terapie středně náročná
dyslalie gravis, palatolalie, opožděný vývoj řeči
30 minut 300,- Kč
Logopedická terapie velmi náročná
vývojová dysfázie, tumultus sermonis, balbuties, poruchy autistického spektra, dysartrie, sluchové poruchy, hlasové poruchy, mutismus, dysfagie, afázie
40 minut 400,- Kč
Cílené logopedické vyšetření
orientační vyšetření školní zralosti, vyšetření laterality, vyšetření distinktivních rysů hlásek, vyšetření motoriky dle Ozeretzkého, vyšetření motoriky jazyka dle Kvinta
30 minut 300,- Kč
Potvrzení pro studium
logopedické vyšetření + vystavení zprávy, vystavení zprávy na vyžádání
10 minut 150,- Kč
Pokuta za neomluvenou absenci   100,- Kč

Máte dotaz?